Njoftim per kreditoret perfitues te Belle Air Shpk

Ne zbatim te Vendimit Nr. 171 Akti, date 13.12.2019, te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane, njoftojme te gjithe kreditoret perfitues sipas tabeles se miratuar (ish punonjesit e shoqerise Belle Air shpk), te sjellin vete ose me perfaqesues me prokure, prane Zyres se Administratores se Falimentimit te shoqerise “Belle Air” shpk, shoqeri ne falimemtim, cdo te premte nga ora 12:00-16:00 ose nepermjet postes ne adresen: Rruga “Jordan Misja”, Pallati “Sara-El”, Shk1, Ap1, Tirane, dokumentat e meposhtem:

 

  • Karta e Identitetit e noterizuar
  • Vertetim i leshuar nga banka per te dhenat e llogarise personale

 

 

Shpresa BREÇANI

        Administratore Falimentimi