Njoftim per publikim per Mbledhjen ne Gjykate ne date 18.10.2021

Ju komunikoj se ditën e  hënë në datën 18.10.2021 ora 09:00, në Gjykatën e Rrethit Gjyqësore Tiranë do te mbahet mbledhja e raportimit e administratores së falimentimit të shoqërisë “BRUM” shpk, shoqëri në procedurë falimentimi me rend dite si më poshtë vijon:

 

1.Raportimin e Administratores së Falimentimit për ecurinë e veprimeve të procedurës.

2.Cështje të tjera.

 

Pjesemarrja e të gjithë kreditorëve , anëtarëve të Komitetit të Kreditorëve , e debitorit dhe e debitorëve të debitorit “BRUM” shpk është e rëndësishme.

 

Për sa më sipër jeni te lutur te merrni pjese ne mbledhjen e dates  18.10.2021 ora 09:00

 

Me respekt,

 

Zj.Shpresa BREÇANI

Administratore Falimentimi

Lic.09