Njoftim per shitje te pasurise se luajtshme “Makina” te shoqerise “Belle Air” shpk, shoqeri ne falimentim