NJOFTIM PËR SHITJEN E PASURIVE TË LUAJTSHME DHE TË PALUAJTSHME TË SHOQËRISË “BELLE AIR”

NJOFTIM PËR SHITJEN E PASURIVE TË LUAJTSHME DHE TË PALUAJTSHME TË SHOQËRISË “BELLE AIR” SHPK, SUBJEKT NË PROCEDURË FALIMENTIMI:

 

 1. Belle Air shpk
 2. Pasuritë objekt shitje janë:

 

 1. Pasuri e paluajtshme me nr. 42/4, Vol. 3, Fq 163, Zonë Kadastrale nr. 1669, me sipërfaqe 4.000 m2, e llojit Arë, ndodhur ne Fushë-Prezë, Tiranë, me çmim shitje 136.000 euro.

 

 1. Pasuri e paluajtshme me nr. 115/4, Vol. 3, Fq. 93, Zonë Kadastrale nr. 3183, me sipërfaqe 7.428 m2 e llojit Arë, ndodhur ne Rinas-Krujë, me çmim shitje 277.440 euro.

 

 1. Pasuri e paluajtshme me nr. 237/4, Vol. 9, Fq. 55, Zonë Kadastrale nr. 3096, me sipërfaqe 18.480 , e llojit Kullotë, ndodhur ne Qerekë, Krujë, me çmim shitje 628.320 euro.

 

 1. Pasuri e luajtshme, e llojit Pjesë Këmbimi per avion të tipit Airbus 319-100, Airbus 320-200 si dhe ATR 72-500 dhe elementët shoqërues për mirëmbajtje, ndodhur në ambientet jashtë rrethimit të brendshëm të TIA-s (Tirana International Airport), me çmim shitje 237.761 euro.

 

 

 1. Shitje nëpërmjet Ankandit të Hapur II
 2. Subjektet e interesuara mund të njihen me asetet sipas Raporteve të Vlerësimit nga ekspertët vlerësues në adresat përkatëse nga data 27.03.2019 deri në datë 02.04.2019 ose në faqen e internetit www.albanianbis.com, www.belleair.al .
 3. Ankandi do të zhvillohet në ambjentet e zyrës së shoqërisë “Belle Air” shpk, shoqëri në falimentim, në datë 02.04.2019 ora 16:00. Ftohen subjektet e interesuara të paraqesin ofertat me zarf të mbyllyr në adresën: Rr. “Jordan Misja”, Pallati “Sara-El”, Shk. 1, Ap. 1, Tiranë-Shqipëri.
 4. Depozita për pjesëmarrjen në shitjen e sendit të interesuar është 20% e vlerës së sendit dhe duhet depozituar para hapjes së ankandit në Llogarinë nr. 401587830CLPRCLALLA3 me nr IBAN AL8020511014587830CLPRCLALLA në Bankën Kombëtare Tregtare (Tiranë-Albania). Mandati i depozitës duhet paraqitur ditën e zhvillimit të ankandit në shoqërisë “Belle Air” shpk, në adresë Rr. “Jordan Misja”, Pallati “Sara-El”, Shk. 1, Ap. 1, Tiranë-Albania
 5. Depozituesi do të humbasë të drejtën e tij për rimbursimin e depozitimit nëse nuk arrin të:
 6. a) Regjistrohet ne ankand
 7. b) Paraqitet në ankand
 8. c) Nënshkruajë në procesverbalin e ankandit
 9. d) Nënshkruajë kontratën e shitjes si blerës i deklaruar
 10. e) Paguajë çmimin e shitjes brenda afateve të përcaktuara si blerës i deklaruar
 11. f) Nënshkruajë kontratën e shitjes brenda afateve të përcaktuara si ofertuesi i dytë me çmimin më të lartë, mbas tërheqjes së blerësit të deklaruar
 12. e) Paguajë çmimin e shitjes brenda afateve të përcaktuara si ofertuesi i dytë me çmimin më të lartë, pas tërheqjes së blerësit të deklaruar
 13. Oferta paraqitet në përputhje me pikën V, të standartit nr 5, të “Standarteve Kombëtare për Administrimin e Masës së Falimentimit” miratuar me VKM nr. 124 datë. 06.12.2013. Do te shpallet fitues, pjesëmarrësi ofertues qe ofron vlerën më të lartë në favor të autoritetit shitës për blerjen e objektit të shpallur për shitje.
 14. Fituesi i ankandit është i detyruar të paguajë çmimin e shitjes jo më vonë se 30 ditë nga nënshkrimi i kontratës së shitjes.
 15. Rimbursimi i depozitave për pjesmarrësit në ankand do të realizohet brenda 8 ditëve kalendarike nga data e zhvillimit të ankandit përveç blerësit të deklaruar dhe ofertuesit të dytë më të lartë.

 

Kërkesa për pjesëmarrje, dokumentet dhe informacionet e kërkuara dorëzohen nga kandidatet blerës ne kopje fizike, me poste ose dorazi, ne vendin e përcaktuar ne dokumentet e ankandit. Për çdo informacion mund të kontaktohet në adresën e sipërshënuar të administratores së falimentit.

 

Shpresa Breçani

Administratore Falimentimi

 

Shkarko njoftimin

 

 

FTESA PËR OFERTË

 

Seksioni 1.  Autoriteti Shitës

 

1.1       Emri dhe adresa e autoritetit shitës

Emri                            Shpresa Breçani, Administratore Falimentimi e shoqërisë “Belle Air” shpk, shoqëri në falimentim

Adresa                         Rruga “Jordan Misja”, Pallati “Sara-El”, shk 1, ap 1, Tiranë

Tel/Fax                        Tel. 04-223331 / Cel 0682094103

E-mail                          [email protected]

Faqja e Internetit        www.albanianbis.com

www.belleair.al

 

 

 

1.2       Lloji i autoritetit kontraktor:

Institucion qëndror Institucion i pavarur
Njësie qeverisjes vendore Tjetër
X

 

 

Seksioni 2               Objekti i kontratës

 

2.1       Lloji i Kontratës

Objekte Shërbime Mallra
                     X  

 

 

 

 

 

 

 

 

Përshkrim i shkurtër i objektit të shitjes

 

Belle Air shpk

 

Shitje e:

 1. Pasuri e paluajtshme me nr. 42/4, Vol. 3, Fq 163, Zonë Kadastrale nr. 1669, me sipërfaqe 4.000 m2, e llojit Arë, ndodhur ne Fushë-Prezë, Tiranë, me çmim shitje 136.000 euro.

 

 1. Pasuri e paluajtshme me nr. 115/4, Vol. 3, Fq. 93, Zonë Kadastrale nr. 3183, me sipërfaqe 7.428 m2 e llojit Arë, ndodhur ne Rinas-Krujë, me çmim shitje 277.440 euro.

 

 1. Pasuri e paluajtshme me nr. 237/4, Vol. 9, Fq. 55, Zonë Kadastrale nr. 3096, me sipërfaqe 18.480 , e llojit Kullotë, ndodhur ne Qerekë, Krujë, me çmim shitje 628.320 euro.

 

 1. Pasuri e luajtshme, e llojit Pjesë Këmbimi per avion të tipit Airbus 319-100, Airbus 320-200 si dhe ATR 72-500 dhe elementët shoqërues për mirëmbajtje, ndodhur në ambientet jashtë rrethimit të brendshëm të TIA-s (Tirana International Airport), me çmim shitje 237.761 euro.

 

 

Seksioni 3             Procedura

 

3.1       Lloji i procedurës:

 

E hapur                                    Me përzgjedhje të blerësve                 Me negocim

                               X                                                                                                          

 

3.2       Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:

 1. A) çmimi më i lartë i ofruar

 

 

3.3       Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:

 

Data    02/04/2019 (dd/mm/vvvv) Ora: 15:59

 

Vendi: Rruga “Jordan Misja”, Pallati “Sara-El”, shk 1, Pranë Hipotekës, Tiranë

 

3.4       Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:

 

Data    02/04/2019 (dd/mm/vvvv) Ora: 15:59

 

Vendi: Rruga “Jordan Misja”, Pallati “Sara-El”, shk 1, Pranë Hipotekës, Tiranë

 

 

 

 

3.5       Gjuha (-ët) për hartimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:

Shqip X Anglisht X
Tjetër _______________
 
 

 

 

Seksioni 4                    Informacione plotësuese

 

4.1       Dokumenta me pagesë (i zbatueshëm vetëm për procedurat që nuk zhvillohen me mjete elektronike):

 

Po Jo X

Nëse Po

Monedha _________ Çmimi _______

 

 

Data e shpërndarjes së këtij njoftimi  27.03.2019