PER THIRJEN E MBLEDHJES PER MIRATIMIN E SHPERNDARJES SE PARE TE MASES SE FALIMENTIT “BELLE AIR SHPK”