Njoftim për zhvillimin e seancës gjyqësore të shoqërisë “BRUM” shpk

Të nderuar,

 

Në zbatim të detyrave të caktuara nga gjykata si dhe në zbatim të nenit 54 pika 1 të Ligjit Nr. 110/2016 datë  27.10.2016 “Për Falimentimin”  ku sanksionohet se “Mbledhja e kreditorëve thirret nga gjykata e falimentimit ose administratori i falimentimit apo ai mbikëqyrës. Administratori mund të thërrasë mbledhjen e kreditorëve sa herë që e gjykon të nevojshme për mirëfunksionimin e procedurës së falimentimit.”

 

Ju informoj se me datë 20.01.2022 ora 09:30 do të zhvillohet  seanca e rradhës gjyqësore me Kreditorët dhe Komitetin e Kreditorëve të shoqërisë “Brum” shpk ,shoqëri në procedurë faliemntimi pranë  Gjykatës së Rrethit Gjyqësorë Tiranë .

 

Duke Ju falenderuar për mirëkuptimin,