Njoftim rreth situates se CIVID-19

Per shkak te marrjes se masave nga qeveria e Shqiperise per situaten e krijuar nga virusi COVID-19, ju njoftojme se zyra jone do te qendroje e mbyllur deri ne nje njoftim te dyte!

Njoftim per kreditoret perfitues te Belle Air Shpk

Ne zbatim te Vendimit Nr. 171 Akti, date 13.12.2019, te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane, njoftojme te gjithe kreditoret perfitues sipas tabeles se miratuar (ish punonjesit e shoqerise Belle Air shpk), te sjellin vete ose me perfaqesues me prokure, prane Zyres se Administratores se Falimentimit te shoqerise “Belle Air” shpk, shoqeri ne falimemtim, cdo te premte nga ora 12:00-16:00 ose nepermjet postes ne adresen: Rruga “Jordan Misja”, Pallati “Sara-El”, Shk1, Ap1, Tirane, dokumentat e meposhtem:

 

 • Karta e Identitetit e noterizuar
 • Vertetim i leshuar nga banka per te dhenat e llogarise personale

 

 

Shpresa BREÇANI

        Administratore Falimentimi

Njoftim per shitjen e pasurise se paluajtshme te shoqerise Belle Air Shpk

 

Shkarko dokumentet shtese

Ftesa per oferte – Shkarko

Kriteret per pjesemarrje, kualifikim dhe vleresim te ofertes – Shkarko

NJOFTIM PËR SHITJEN E PASURIVE TË LUAJTSHME DHE TË PALUAJTSHME TË SHOQËRISË “BELLE AIR”

NJOFTIM PËR SHITJEN E PASURIVE TË LUAJTSHME DHE TË PALUAJTSHME TË SHOQËRISË “BELLE AIR” SHPK, SUBJEKT NË PROCEDURË FALIMENTIMI:

 

 1. Belle Air shpk
 2. Pasuritë objekt shitje janë:

 

 1. Pasuri e paluajtshme me nr. 42/4, Vol. 3, Fq 163, Zonë Kadastrale nr. 1669, me sipërfaqe 4.000 m2, e llojit Arë, ndodhur ne Fushë-Prezë, Tiranë, me çmim shitje 136.000 euro.

 

 1. Pasuri e paluajtshme me nr. 115/4, Vol. 3, Fq. 93, Zonë Kadastrale nr. 3183, me sipërfaqe 7.428 m2 e llojit Arë, ndodhur ne Rinas-Krujë, me çmim shitje 277.440 euro.

 

 1. Pasuri e paluajtshme me nr. 237/4, Vol. 9, Fq. 55, Zonë Kadastrale nr. 3096, me sipërfaqe 18.480 , e llojit Kullotë, ndodhur ne Qerekë, Krujë, me çmim shitje 628.320 euro.

 

 1. Pasuri e luajtshme, e llojit Pjesë Këmbimi per avion të tipit Airbus 319-100, Airbus 320-200 si dhe ATR 72-500 dhe elementët shoqërues për mirëmbajtje, ndodhur në ambientet jashtë rrethimit të brendshëm të TIA-s (Tirana International Airport), me çmim shitje 237.761 euro.

 

 

 1. Shitje nëpërmjet Ankandit të Hapur II
 2. Subjektet e interesuara mund të njihen me asetet sipas Raporteve të Vlerësimit nga ekspertët vlerësues në adresat përkatëse nga data 27.03.2019 deri në datë 02.04.2019 ose në faqen e internetit www.albanianbis.com, www.belleair.al .
 3. Ankandi do të zhvillohet në ambjentet e zyrës së shoqërisë “Belle Air” shpk, shoqëri në falimentim, në datë 02.04.2019 ora 16:00. Ftohen subjektet e interesuara të paraqesin ofertat me zarf të mbyllyr në adresën: Rr. “Jordan Misja”, Pallati “Sara-El”, Shk. 1, Ap. 1, Tiranë-Shqipëri.
 4. Depozita për pjesëmarrjen në shitjen e sendit të interesuar është 20% e vlerës së sendit dhe duhet depozituar para hapjes së ankandit në Llogarinë nr. 401587830CLPRCLALLA3 me nr IBAN AL8020511014587830CLPRCLALLA në Bankën Kombëtare Tregtare (Tiranë-Albania). Mandati i depozitës duhet paraqitur ditën e zhvillimit të ankandit në shoqërisë “Belle Air” shpk, në adresë Rr. “Jordan Misja”, Pallati “Sara-El”, Shk. 1, Ap. 1, Tiranë-Albania
 5. Depozituesi do të humbasë të drejtën e tij për rimbursimin e depozitimit nëse nuk arrin të:
 6. a) Regjistrohet ne ankand
 7. b) Paraqitet në ankand
 8. c) Nënshkruajë në procesverbalin e ankandit
 9. d) Nënshkruajë kontratën e shitjes si blerës i deklaruar
 10. e) Paguajë çmimin e shitjes brenda afateve të përcaktuara si blerës i deklaruar
 11. f) Nënshkruajë kontratën e shitjes brenda afateve të përcaktuara si ofertuesi i dytë me çmimin më të lartë, mbas tërheqjes së blerësit të deklaruar
 12. e) Paguajë çmimin e shitjes brenda afateve të përcaktuara si ofertuesi i dytë me çmimin më të lartë, pas tërheqjes së blerësit të deklaruar
 13. Oferta paraqitet në përputhje me pikën V, të standartit nr 5, të “Standarteve Kombëtare për Administrimin e Masës së Falimentimit” miratuar me VKM nr. 124 datë. 06.12.2013. Do te shpallet fitues, pjesëmarrësi ofertues qe ofron vlerën më të lartë në favor të autoritetit shitës për blerjen e objektit të shpallur për shitje.
 14. Fituesi i ankandit është i detyruar të paguajë çmimin e shitjes jo më vonë se 30 ditë nga nënshkrimi i kontratës së shitjes.
 15. Rimbursimi i depozitave për pjesmarrësit në ankand do të realizohet brenda 8 ditëve kalendarike nga data e zhvillimit të ankandit përveç blerësit të deklaruar dhe ofertuesit të dytë më të lartë.

 

Kërkesa për pjesëmarrje, dokumentet dhe informacionet e kërkuara dorëzohen nga kandidatet blerës ne kopje fizike, me poste ose dorazi, ne vendin e përcaktuar ne dokumentet e ankandit. Për çdo informacion mund të kontaktohet në adresën e sipërshënuar të administratores së falimentit.

 

Shpresa Breçani

Administratore Falimentimi

 

Shkarko njoftimin

 

 

FTESA PËR OFERTË

 

Seksioni 1.  Autoriteti Shitës

 

1.1       Emri dhe adresa e autoritetit shitës

Emri                            Shpresa Breçani, Administratore Falimentimi e shoqërisë “Belle Air” shpk, shoqëri në falimentim

Adresa                         Rruga “Jordan Misja”, Pallati “Sara-El”, shk 1, ap 1, Tiranë

Tel/Fax                        Tel. 04-223331 / Cel 0682094103

E-mail                          brecanishpresa@gmail.com

Faqja e Internetit        www.albanianbis.com

www.belleair.al

 

 

 

1.2       Lloji i autoritetit kontraktor:

Institucion qëndror Institucion i pavarur
Njësie qeverisjes vendore Tjetër
X

 

 

Seksioni 2               Objekti i kontratës

 

2.1       Lloji i Kontratës

Objekte Shërbime Mallra
                     X  

 

 

 

 

 

 

 

 

Përshkrim i shkurtër i objektit të shitjes

 

Belle Air shpk

 

Shitje e:

 1. Pasuri e paluajtshme me nr. 42/4, Vol. 3, Fq 163, Zonë Kadastrale nr. 1669, me sipërfaqe 4.000 m2, e llojit Arë, ndodhur ne Fushë-Prezë, Tiranë, me çmim shitje 136.000 euro.

 

 1. Pasuri e paluajtshme me nr. 115/4, Vol. 3, Fq. 93, Zonë Kadastrale nr. 3183, me sipërfaqe 7.428 m2 e llojit Arë, ndodhur ne Rinas-Krujë, me çmim shitje 277.440 euro.

 

 1. Pasuri e paluajtshme me nr. 237/4, Vol. 9, Fq. 55, Zonë Kadastrale nr. 3096, me sipërfaqe 18.480 , e llojit Kullotë, ndodhur ne Qerekë, Krujë, me çmim shitje 628.320 euro.

 

 1. Pasuri e luajtshme, e llojit Pjesë Këmbimi per avion të tipit Airbus 319-100, Airbus 320-200 si dhe ATR 72-500 dhe elementët shoqërues për mirëmbajtje, ndodhur në ambientet jashtë rrethimit të brendshëm të TIA-s (Tirana International Airport), me çmim shitje 237.761 euro.

 

 

Seksioni 3             Procedura

 

3.1       Lloji i procedurës:

 

E hapur                                    Me përzgjedhje të blerësve                 Me negocim

                               X                                                                                                          

 

3.2       Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:

 1. A) çmimi më i lartë i ofruar

 

 

3.3       Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:

 

Data    02/04/2019 (dd/mm/vvvv) Ora: 15:59

 

Vendi: Rruga “Jordan Misja”, Pallati “Sara-El”, shk 1, Pranë Hipotekës, Tiranë

 

3.4       Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:

 

Data    02/04/2019 (dd/mm/vvvv) Ora: 15:59

 

Vendi: Rruga “Jordan Misja”, Pallati “Sara-El”, shk 1, Pranë Hipotekës, Tiranë

 

 

 

 

3.5       Gjuha (-ët) për hartimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:

Shqip X Anglisht X
Tjetër _______________
 
 

 

 

Seksioni 4                    Informacione plotësuese

 

4.1       Dokumenta me pagesë (i zbatueshëm vetëm për procedurat që nuk zhvillohen me mjete elektronike):

 

Po Jo X

Nëse Po

Monedha _________ Çmimi _______

 

 

Data e shpërndarjes së këtij njoftimi  27.03.2019

 

 

Njoftim për shitjen e pasurive të luajtshme dhe të paluajtshme të shoqërisë “Belle Air” shpk, subjekt në procedurë falimentimi

 1. Belle Air shpk
 2. Pasuritë objekt shitje janë:
 • Pasuri e paluajtshme me nr. 42/4, Vol. 3, Fq 163, Zonë Kadastrale nr. 1669, me sipërfaqe 4.000 m2, e llojit Arë, ndodhur ne Fushë-Prezë, Tiranë, me çmim shitje 160.000 euro.
 • Pasuri e paluajtshme me nr. 115/4, Vol. 3, Fq. 93, Zonë Kadastrale nr. 3183, me sipërfaqe 7.428 m2 e llojit Arë, ndodhur ne Rinas-Krujë, me çmim shitje 326.400 euro.
 • Pasuri e paluajtshme me nr. 237/4, Vol. 9, Fq. 55, Zonë Kadastrale nr. 3096, me sipërfaqe 18.480 , e llojit Kullotë, ndodhur ne Qerekë, Krujë, me çmim shitje 739.200 euro.
 • Pasuri e luajtshme, e llojit Pjesë Këmbimi per avion të tipit Airbus 319-100, Airbus 320-200 si dhe ATR 72-500 dhe elementët shoqërues për mirëmbajtje, ndodhur në ambientet jashtë rrethimit të brendshëm të TIA-s (Tirana International Airport), me çmim shitje 279.719 euro.
 1. Shitje nëpërmjet Ankandit të Hapur
 2. Subjektet e interesuara mund të njihen me asetet sipas Raporteve të Vlerësimit nga ekspertët vlerësues në adresat përkatëse nga data 18.03.2019 deri në datë 26.03.2019 ose në faqen e internetit www.albanianbis.com, www.belleair.al .
 3. Ankandi do të zhvillohet në ambjentet e zyrës së shoqërisë “Belle Air” shpk, shoqëri në falimentim, në datë 26.03.2019 ora 12:00. Ftohen subjektet e interesuara të paraqesin ofertat me zarf të mbyllyr në adresën: Rr. “Jordan Misja”, Pallati “Sara-El”, Shk. 1, Ap. 1, Tiranë-Shqipëri.
 4. Depozita për pjesëmarrjen në shitjen e sendit të interesuar është 20% e vlerës së sendit dhe duhet depozituar para hapjes së ankandit në Llogarinë nr. 401587830CLPRCLALLA3 me nr IBAN AL8020511014587830CLPRCLALLA në Bankën Kombëtare Tregtare (Tiranë-Albania). Mandati i depozitës duhet paraqitur ditën e zhvillimit të ankandit në shoqërisë “Belle Air” shpk, në adresë Rr. “Jordan Misja”, Pallati “Sara-El”, Shk. 1, Ap. 1, Tiranë-Albania
 5. Depozituesi do të humbasë të drejtën e tij për rimbursimin e depozitimit nëse nuk arrin të:
  a) Regjistrohet ne ankand
  b) Paraqitet në ankand
  c) Nënshkruajë në procesverbalin e ankandit
  d) Nënshkruajë kontratën e shitjes si blerës i deklaruar
  e) Paguajë çmimin e shitjes brenda afateve të përcaktuara si blerës i deklaruar
  f) Nënshkruajë kontratën e shitjes brenda afateve të përcaktuara si ofertuesi i dytë me çmimin më të lartë, mbas tërheqjes së blerësit të deklaruar
  e) Paguajë çmimin e shitjes brenda afateve të përcaktuara si ofertuesi i dytë me çmimin më të lartë, pas tërheqjes së blerësit të deklaruar
 6. Oferta paraqitet në përputhje me pikën V, të standartit nr 5, të “Standarteve Kombëtare për Administrimin e Masës së Falimentimit” miratuar me VKM nr. 124 datë. 06.12.2013. Do te shpallet fitues, pjesëmarrësi ofertues qe ofron vlerën më të lartë në favor të autoritetit shitës për blerjen e objektit të shpallur për shitje.
 7. Fituesi i ankandit është i detyruar të paguajë çmimin e shitjes jo më vonë se 30 ditë nga nënshkrimi i kontratës së shitjes.
 8. Rimbursimi i depozitave për pjesmarrësit në ankand do të realizohet brenda 8 ditëve kalendarike nga data e zhvillimit të ankandit përveç blerësit të deklaruar dhe ofertuesit të dytë më të lartë.

Kërkesa për pjesëmarrje, dokumentet dhe informacionet e kërkuara dorëzohen nga kandidatet blerës ne kopje fizike, me poste ose dorazi, ne vendin e përcaktuar ne dokumentet e ankandit. Për çdo informacion mund të kontaktohet në adresën e sipërshënuar të administratores së falimentit.

 

Shpresa Breçani

Administratore Falimentimi

Njoftim për shitjen e pasurive ne pronesi të “Belle Air” Shpk

Njoftim për shitjen e pasurive të paluajtshme nëpërmjet Ankandit të Hapur të shoqërisë “Belle Air” shpk, subjekt në procedurë falimentimi:

 

 • Pasuri e paluajtshme me nr. 42/4, Vol. 3, Fq 163, Zonë Kadastrale nr. 1669, me sipërfaqe 4.000 m2, e llojit Arë, ndodhur ne Fushë-Prezë, Tiranë, me çmim shitje 160.000 euro.

 

 • Pasuri e paluajtshme me nr. 115/4, Vol. 3, Fq. 33, Zonë Kadastrale nr. 3183, me sipërfaqe 7.428 m2, e llojit Arë, ndodhur ne Rinas-Krujë, me çmim shitje 326.400 euro.

 

 • Pasuri e paluajtshme me nr. 237/4, Vol. 9, Fq. 55, Zonë Kadastrale nr. 3096, me sipërfaqe 18.480 m2, e llojit Kullotë, ndodhur ne Qerekë, Krujë, me çmim shitje 739.200 euro.

 

 • Pasuri e luajtshme, e llojit Pjesë Këmbimi per avion të tipit Airbus 319-100, Airbus 320-200 si dhe ATR 72-500 dhe elementët shoqërues për mirëmbajtje, ndodhur në ambientet jashtë rrethimit të brendshëm të TIA-s (Tirana International Airport), me çmim shitje 279.719 euro.

 

 

Subjektet e interesuara mund të njihen me asetet sipas Raporteve te Vlerësimit nga ekspertët vlerësues në faqen e internetit www.albanianbis.com, www.belleair.al, www.volalba.com

 

Për detaje në lidhje me procedurën e Ankandit, të interesuarit mund të kontaktojnë në numrin e celularit +355 69 28 38 925 ose në adresën e email-it: brecanishpresa@gmail.com