Njoftim për zhvillimin e seancës gjyqësore të shoqërisë “BRUM” shpk

Të nderuar,

 

Në zbatim të detyrave të caktuara nga gjykata si dhe në zbatim të nenit 54 pika 1 të Ligjit Nr. 110/2016 datë  27.10.2016 “Për Falimentimin”  ku sanksionohet se “Mbledhja e kreditorëve thirret nga gjykata e falimentimit ose administratori i falimentimit apo ai mbikëqyrës. Administratori mund të thërrasë mbledhjen e kreditorëve sa herë që e gjykon të nevojshme për mirëfunksionimin e procedurës së falimentimit.”

 

Ju informoj se me datë 20.01.2022 ora 09:30 do të zhvillohet  seanca e rradhës gjyqësore me Kreditorët dhe Komitetin e Kreditorëve të shoqërisë “Brum” shpk ,shoqëri në procedurë faliemntimi pranë  Gjykatës së Rrethit Gjyqësorë Tiranë .

 

Duke Ju falenderuar për mirëkuptimin,

Njoftim për zhvillimin e Mbledhjes së Kreditorëve të shoqërisë “BRUM” shpk

Datë 23.11.2021

NJOFTIM

 

DREJTUAR:

1. Kreditorëve të Shoqërisë “BRUM’ shpk

shoqëri në procedurë falimentimi

2. Komitetit të Kreditorëve të Shoqërisë “BRUM’ shpk

shoqëri në procedurë falimentimi

 

PËR DIJENI :  ZNJ. ALMA KODRALIU

 

                           GJYQTARE NË GJYKATËN E  RRETHIT GJYQËSORË

                                                                                            TIRANË

 

OBJEKTI:                Njoftim për zhvillimin e Mbledhjes së  Kreditorëve të shoqërisë “BRUM” shpk

 

BAZA LIGJORE :   Neni 54 pika 1 e Ligjit Nr. 110/2016 datë 27.10.2016 “Për Falimentimin”

 

REND DITE:

  1.  Raportimi i Administratores së Falimentimit referuar ecurisë së veprimeve të procedurës
  2.  Cështje të tjera

 

 

Të nderuar,

Në zbatim të detyrave të caktuara nga gjykata si dhe në zbatim të nenit 54 pika 1 të Ligjit Nr. 110/2016 datë  27.10.2016 “Për Falimentimin”  ku sanksionohet se “Mbledhja e kreditorëve thirret nga gjykata e falimentimit ose administratori i falimentimit apo ai mbikëqyrës. Administratori mund të thërrasë mbledhjen e kreditorëve sa herë që e gjykon të nevojshme për mirëfunksionimin e procedurës së falimentimit.”

 

Ju informoj se me datë 30.11.2021 ora 14:00 do të zhvillohet mbledhja e kreditorëve pranë zyrës së administratores së falimentit në adresën “Rruga Jordan Misja, Pallati Sara-El, Kati 2, Tirane”.

 

Duke Ju falenderuar për mirëkuptimin,

 

Me respekt,

Shpresa BREÇANI

Administratore Falimenti

License nr. 9

NJOFTIM PËR SHITJE TË PASURIVE TË PALUAJTSHME TË SHOQËRISË NË PROCEDURË FALIMENTIMI “BELLE AIR “ SHPK NGA MBLEDHJA E OFERTAVE PUBLIKE

 

 

Njoftim per mbledhjen e kreditoreve te shoqerise NEKU Shpk shoqeri ne proces falimentimi

Pershendetje te Nderuar Kreditore te shoqerise “NEKU” shpk, shoqeri ne procedure falimentimi.

 

Ju komunikoj se diten e enjte ne daten 28.10.2021 ora 14:00 ne Gjykaten e Rrethit Gjyqesore Diber, do te mbahet seanca e rradhes gjyqesore, ne zbatim te detyrave te lena nga gjykata ne seancen paraardhese.

 

Per sa me siper, pjesemarrja Juaj nen cilesine e Kreditoreve eshte e rendesishme per mbarevajtjen e procesit dhe jeni te lutur te merrni pjese ne mbledhjen e dates 28.10.2021 ora 14:00.

 

 

Me respekt,

 

Zj.Shpresa BREÇANI

Administratore Falimentimi

Lic.09

 

Njoftim per seancen gjyqesore Belle Air

Pershendetje te Nderuar Kreditore te shoqerise “Belle Air” shpk, shoqeri ne procedure falimentimi.

 

Ju komunikoj se diten e premte ne daten 22.10.2021 ora 14:00 ne Gjykaten e Rrethit Gjyqesore Tirane, do te mbahet seanca e rradhes gjyqesore , ne zbatim te detyrave te lena nga gjykata ne seancen paraardhese.

 

Per sa me siper , pjesemarrja Juaj nen cilesine e Kreditoreve eshte e rendesishme per mbarevajtjen e procesit dhe jeni te lutur te merrni pjese ne mbledhjen e dates 22.10.2021 ora 14:00.

 

Me respekt,

 

Zj.Shpresa BREÇANI

Administratore Falimentimi

Lic.09

 

Njoftim per publikim per Mbledhjen ne Gjykate ne date 18.10.2021

Ju komunikoj se ditën e  hënë në datën 18.10.2021 ora 09:00, në Gjykatën e Rrethit Gjyqësore Tiranë do te mbahet mbledhja e raportimit e administratores së falimentimit të shoqërisë “BRUM” shpk, shoqëri në procedurë falimentimi me rend dite si më poshtë vijon:

 

1.Raportimin e Administratores së Falimentimit për ecurinë e veprimeve të procedurës.

2.Cështje të tjera.

 

Pjesemarrja e të gjithë kreditorëve , anëtarëve të Komitetit të Kreditorëve , e debitorit dhe e debitorëve të debitorit “BRUM” shpk është e rëndësishme.

 

Për sa më sipër jeni te lutur te merrni pjese ne mbledhjen e dates  18.10.2021 ora 09:00

 

Me respekt,

 

Zj.Shpresa BREÇANI

Administratore Falimentimi

Lic.09

Njoftim për zhvillimin e Mbledhjes së Kreditorëve të shoqërisë “BRUM” shpk

Të nderuar,

 

Në zbatim të detyrave të caktuara nga gjykata si dhe në zbatim të nenit 54 pika 1 të Ligjit Nr. 110/2016 datë  27.10.2016 “Për Falimentimin”  ku sanksionohet se “Mbledhja e kreditorëve thirret nga gjykata e falimentimit ose administratori i falimentimit apo ai mbikëqyrës. Administratori mund të thërrasë mbledhjen e kreditorëve sa herë që e gjykon të nevojshme për mirëfunksionimin e procedurës së falimentimit.” Ju informoj se me datë 18.10.2021 ora 08:15 do të zhvillohet mbledhja e kreditorëve pranë zyrës së administratores së falimentit në adresën “Rruga Jordan Misja, Pallati Sara-El, Kati 2, Tirane”.

 

Duke Ju falenderuar për mirëkuptimin,

 

Me respekt,

Shpresa BREÇANI

 

Administratore Falimenti

License nr. 9