NJOFTIM PËR SHITJE TË PASURIVE TË PALUAJTSHME TË SHOQËRISË NË PROCEDURË FALIMENTIMI “BELLE AIR “ SHPK NGA MBLEDHJA E OFERTAVE PUBLIKE